• 1
 • 2
 • 3
 • 4

         สู่การพัฒนาธุรกิจการพิมพ์อย่างก้าวไกล เป็นหมายแห่งการเติบไกล ทั้งในวันนี้และวันหน้า มีที่มาจากการกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างผู้มองการณ์ไกล และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่เราได้ยึดมั่นเสมอมา เพื่อมุ่งพัฒนาให้ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัทก้าวนำสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้น 

โดย

 • บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด จะต้องเป็นผู้นำในธุรกิจกระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
 • กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยทั่วไป
 • พัฒนาการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจให้เข้าสู่ระบบสากล
 • ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาส และความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน
 • พัฒนาการควบคุมคุณภาพ และสายการผลิตให้ได้มาตรฐาน ISO 9000
 • ขยายฐานการตลาด ด้วยการเปิดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
 • ขยายฐานธุรกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก
 • ร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ทำบุญประจำปี 2560

ทำบุญประจำปี 25560

พิธีทางพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญประจำปี 2560

ทำบุญประจำปี 2560

พิธีทางศาสนาอิสลาม

อ่านเพิ่มเติม...
 • 1