บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด  ได้รับใบรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558