นักศึกษา abac เข้ามาศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตเป็นประจำทุกปี