บริษัทคอมฟอร์มมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและทำ WorkShop  ในหลักสูตรการทำ  PDCA และหลักสูตรการขาย